แม่ไม้หมากฮอส : บทที่ 2 การทิ้งร่ม

แม่ไม้หมากฮอส  :  บทที่ 2 การทิ้งร่ม

ลักษณะ“การทิ้งร่ม” เป็นแม่ไม้หมากฮอสอย่างหนึ่ง มีรูปแบบที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆ โดยการที่ผู้เล่นเซ่น (ให้กิน) เบี้ย (หรือฮอส) ให้ฝ่ายตรงข้ามกินเข้าฮอส จากนั้นจะเซ่นเบี้ย (หรือฮอส) อีกตัว เพื่อให้ฮอสฝ่ายตรงข้ามที่เพิ่งกินเข้าฮอสได้กินอีกครั้ง แล้วจึงกินพร้อมเข้าฮอสไป สามารถแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ดังนี้•  การทิ้งร่ม คือจังหวะที่มีการโยนเบี้ย (หรือฮอส) ให้ฝ่ายตรงข้ามกินจนถึงตำแหน่งเข้าฮอส• การกางร่ม คือจังหวะหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามกินเข้าฮอสไปแล้ว จะเป็นจังหวะของการเดินตัวอู้หรือเบี้ยที่รอจังหวะกินอยู่โดยทั่วไป เรามักจะพบการทิ้งร่มที่มีการแลกกินเบี้ย (หรือฮอส) ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยจำนวนที่มักพบเห็นได้เสมอคือการแลกหมากแบบ 2 ต่อ 2 หมาก และ 2 ต่อ 3 หมาก

ส่วนประกอบ

ในการพิจารณาเลือกใช้แม่ไม้การทิ้งร่ม ผู้เล่นจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของเบี้ย (หรือฮอส) รวมไปถึงตำแหน่งหมากบนกระดาน สามารถพิจารณาได้ดังนี้1. เบี้ยฝ่ายตรงข้ามที่ฝ่ายผู้เล่นจะเซ่นเข้าฮอสในจังหวะทิ้งร่ม จำนวน 1 ตัว•  เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามในแถวที่ 3 สำหรับการทิ้งร่ม 1 จังหวะ•  เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามในแถวที่ 3 และ 5 สำหรับการทิ้งร่ม 2 จังหวะ•  เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามในแถวที่ 3, 5 และ 7 สำหรับการทิ้งร่ม 3 จังหวะ2. เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะเซ่นให้ฝ่ายตรงข้ามกินเข้าฮอสในจังหวะทิ้งร่ม อย่างน้อย 1 ตัว•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่น ในแถวที่ 1 สำหรับการทิ้งร่ม 1 จังหวะ•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่น ในแถวที่ 1 และ 3 สำหรับการทิ้งร่ม 2 จังหวะ•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่น ในแถวที่ 1, 3 และ 5 สำหรับการทิ้งร่ม 3 จังหวะ3. เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะเซ่นให้ฝ่ายตรงข้ามกินในจังหวะกางร่ม เพื่อให้คู่แข่งกินอย่างน้อย 1 ตัว•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่น ในแถวที่ 4 สำหรับการกางร่ม 2 จังหวะ•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่น ในแถวที่ 2 (และ 4) สำหรับการกางร่ม 3 จังหวะ4. เบี้ยฝ่ายฝ่ายตรงข้ามที่จะถูกกินในจังหวะกางร่ม (ตามข้อ 1) อย่างน้อย 1 ตัว•  เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามในแถวที่ 7 สำหรับการกางร่ม 2 จังหวะ•  เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามในแถวที่ 5 และ 7 สำหรับการกางร่ม 3 จังหวะ5. เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะกินฮอสและฝ่ายตรงข้ามกินในจังหวะกางร่ม จำนวน 1 ตัว

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

board_001ตัวอย่างที่ 1

จากตัวอย่างที่ 1 มีวิธีการ ดังนี้ (หมากคว่ำเป็นฝ่ายเดินก่อน)

ก้าวที่               คว่ำ                      หงาย1.                     30 – 25                    21 x 302.                     24 – 20                    30 x 163.                  20 x 11 x 8

จากตัวอย่างที่ 1 จะสามารถพิจารณาส่วนประกอบได้ว่า•  เบี้ยฝ่ายตรงข้ามที่ฝ่ายผู้เล่นจะเซ่นเข้าฮอสในจังหวะทิ้งร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 21•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะเซ่นให้ฝ่ายตรงข้ามกินเข้าฮอสในจังหวะทิ้งร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 30•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะเซ่นให้ฝ่ายตรงข้ามกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 19•  เบี้ยฝ่ายฝ่ายตรงข้ามที่จะถูกกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 8•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะกินฮอสและฝ่ายตรงข้ามกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 24

board_002ตัวอย่างที่ 2

จากตัวอย่างที่ 2 มีวิธีการ ดังนี้ (หมากคว่ำเป็นฝ่ายเดินก่อน)ก้าวที่               คว่ำ                      หงาย1.                     24 – 19                    16 x 232.                     22 – 17                    13 x 223.                     30 – 25                    22 x 294.                     31 – 27                    29 x 155.             31 x 18 x 11 x 4จากตัวอย่างที่ 2 จะสามารถพิจารณาส่วนประกอบได้ว่า•  เบี้ยฝ่ายตรงข้ามที่ฝ่ายผู้เล่นจะเซ่นเข้าฮอสในจังหวะทิ้งร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 13•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะเซ่นให้ฝ่ายตรงข้ามกินเข้าฮอสในจังหวะทิ้งร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 22, 24 และ 30 (ทิ้งร่ม 2 จังหวะ)•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะเซ่นให้ฝ่ายตรงข้ามกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 18•  เบี้ยฝ่ายฝ่ายตรงข้ามที่จะถูกกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 8 และ 23 (เบี้ยที่เซ่นจากตา 14) (กางร่ม 3 จังหวะ)•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะกินฮอสและฝ่ายตรงข้ามกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 31

ข้อควรระวัง

การทิ้งร่มจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อฝ่ายผู้เล่นสามารถกินฮอสฝ่ายตรงข้ามอีกอย่างน้อย 2 จังหวะ ซึ่งผู้เล่นจะต้องพิจารณาส่วนต่างๆประกอบกัน ดังนี้•  ตัวอู้มีหรือไม่ เมื่อฝ่ายตรงข้ามเข้าฮอสแล้ว ผู้เล่นจะต้องมีเบี้ยเพื่อเดินฮอสฝ่ายตรงข้ามกินเบี้ยอีกครั้งในจังหวะกางร่ม ซึ่งอาจจะต้องใช้มากกว่า 1 ตัว แต่โดยทั่วไปตัวอู้จะเป็นเบี้ยตัวเดียวกันกับที่ใช้กินเข้าฮอส•  ตำแหน่งสุดท้ายหลังจังหวะกางร่มจนถึงการกินฮอสฝ่ายตรงข้าม ปลอดภัยหรือไม่ สามารถที่จะเลือกเข้าฮอสโดยไม่ถูกบีบ และนำฮอสออกมาใช้ได้หรือไม่•  ในการเดินเข้าตำแหน่งตาร่ม เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายเดินเบี้ยเข้าในแถวที่ 3 หรือ 5 ของฝ่ายตรงข้าม จะต้องพิจารณาถึงการทิ้งร่มโดยฝ่ายตรงข้ามว่าสามารถกระทำได้หรือไม่

board_003ตัวอย่างที่ 3

 จากตัวอย่างที่ 3 มีวิธีการ ดังนี้ (หมากคว่ำเป็นฝ่ายเดินก่อน)ก้าวที่               คว่ำ                      หงาย1.                      22 – 17              15 x 22 x 312.                      17 – 14                  10 x 173.                     23 – 18                   31 x 244.              28 x 19 x 12 x 3จากตัวอย่างที่ 3 จะสามารถพิจารณาส่วนประกอบได้ว่า•  เบี้ยฝ่ายตรงข้ามที่ฝ่ายผู้เล่นจะเซ่นเข้าฮอสในจังหวะทิ้งร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 13•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะเซ่นให้ฝ่ายตรงข้ามกินเข้าฮอสในจังหวะทิ้งร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 22, 24 และ 30 (ทิ้งร่ม 2 จังหวะ)•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะเซ่นให้ฝ่ายตรงข้ามกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 18•  เบี้ยฝ่ายฝ่ายตรงข้ามที่จะถูกกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 8 และ 23 (เบี้ยที่เซ่นจากตา 14) (กางร่ม 3 จังหวะ)•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่จะกินฮอสและฝ่ายตรงข้ามกินในจังหวะกางร่ม คือ เบี้ยในตาที่ 31จากตัวอย่างที่ 3 จะมีตัวอู้ 2 ตัวคือเบี้ยในตา 22 และ 23 และในก้าวที่ 2. หากผู้เล่นเดิน 17-13 จะกลายเป็นการกางร่มที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากฮอสฝ่ายผู้เล่นจะถูกแลกออก การพิจารณาจังหวะใช้ตัวอู้จึงเป็นหัวใจสำหรับแม่ไม้หมากฮอสนี้จากตัวอย่างที่ 3 เมื่อเลือกใช้ตัวอู้ผิดทาง จะมีผลดังนี้ (หมากคว่ำเป็นฝ่ายเดินก่อน)ก้าวที่               คว่ำ                      หงาย1.                     22 – 17               15 x 22 x 312.                    17 – 13                    31 x 243.                    23 – 18                    31 x 244.                28x19x12x3               11-155.                     3×14                          6 – 96.                    13 x 6                    1 x 10 x 17ผลต่อเกมระดับ 2 – 5 ดาวการพิจารณาระดับความรุนแรงของการทิ้งร่มนั้น สังเกตได้จาก•  ตำแหน่งการเข้าฮอสของฝ่ายผู้เล่นเมื่อสิ้นสุดจังหวะกางร่ม พิจารณาจากตำแหน่งการเข้าฮอสของฝ่ายผู้เล่นในจังหวะสุดท้ายว่าปลอดภัยหรือไม่ เมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถนำฮอสออกมาใช้ได้อย่างสะดวกหรือไม่•  จำนวนและตำแหน่งหมากที่เหลืออยู่ของทั้งสองฝ่าย พิจารณาว่าเมื่อสิ้นสุดจังหวะกางร่มแล้ว ตำแหน่งหมากกระจัดกระจายเป็นอย่างไร มีจำนวนมากพอที่จะสร้างความยุ่งยากต่อผู้เล่นได้หรือไม่ หากแบ่งระดับความรุนแรงของแม่ไม้หมากฮอส ออกเป็น 5 ระดับ การทิ้งร่มจะจัดอยู่ในระดับ 2 – 5 ดาว

board_004ตัวอย่างที่ 4

 จากตัวอย่างที่ 4 มีวิธีการ ดังนี้ (หมากคว่ำเป็นฝ่ายเดินก่อน)ก้าวที่               คว่ำ                      หงาย1.                     28 – 24                    23 x 322.                     24 – 19                   16 x 233.                     22 – 17                   13 x 224.                    30 – 25                    22 x 295.                    31 – 27                    29 x 156.             27 x 18 x 11 x 2           32 x 97.                    2 x 13 จากตัวอย่างที่ 4 สามารถพิจารณาความรุนแรงที่มีผลต่อเกมได้ในระดับ 5สำหรับวันนี้แม่ไม้หมากฮอสก็จบลงแล้วนะครับสำหรับบทที่ 2 : การทิ้งร่ม หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ชมรมหมากฮอสไทยทุกๆท่าน ไม่มากก็น้อย สุดท้ายนี้กระผมขอตัวไปซ้อมต่อก่อนนะครับ ขยันซ้อม ไม่มีคำว่าถอยหลังแน่นอนครับ วันนี้ สวัสดีครับบบบบบบ

อ่านบทความ

บทที่ 1 : ส่วนประกอบของกระดาน คลิก 

 

* อยากเล่นใช่ไหม? รออะไรละ โหลดสิ ! ! **

Website :  http://thaicheckers.gameindy.com/ dsadsaddsadsadsaОформить и получить займ без отказа на http://rusbankinfo.ru с плохой кредитной историей. Получите займ онлайн 5000 рублей круглосуточно на карту.